04/04/2024

Yazar: M. Furkan Yüce

Kiracının aidat ödememesi durumunda tahliye süreci.

Paylaş:
Av. M. Furkan Yüce

Aidat Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Aidat Ödemeyen Kiracının Tahliyesi


Aidatın ödenme yükümlülüğü Kat Mülkiyeti Kanunu göre kural olarak Kat malikine aittir. Kat maliki evi kullanmasa dahi aidatı ödemekle yükümlüdür. 

Ancak söz konusu konut kiraya verildiği takdirde Kat Mülkiyeti Kanunu madde 22 uyarınca oturma hakkına(sükna) hakkına sahip veya başka bir sebebe dayanarak devamlı olarak faydalananlarda müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaktadır.

Kanunda bahsedilen müteselsil sorumluk anlamı; her borçlu borcun bir kısmından değil tamamından sorumlu olmaktadır. Bu nedenle uygulamada görüldüğü üzere Site veya Apartman yönetimi kiracı ile birlikte kat malikine de icra takibi başlatarak Aidat borcunu tahsil etme hakkı vardır. Kiracının borcunu Kat maliki ödemesi durumunda Kat maliki bu bedeli kiracıdan talep ederek ayrı bir icra takibi açarak rücu edebilmektedir.

Kat Maliki Aidatı Ödemeyen Kiracının Tahliyesi İsteyebilir.

Türk Borçlar Kanunu Madde 315 uyarınca;

 "Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar."

Türk Borçlar Kanunu Madde 314 uyarınca;

"Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonundave en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür."

Türk Borçlar Kanunu Madde 341 uyarınca;

“Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür''

 Bu durumda Kiracı Türk Borçlar Kanunu Madde 315 uyarınca TEMERRÜDE düşürülmesi şartıyla tahliyesi talep edilebilmektedir. 

 Kiracının Temerrüde düşürülmesinde dikkat edilecek hususlar şu şekildedir; 

·      Kiracıya yazılı bildirim yoluyla İHTARNAME düzenlenmelidir.

·      Kira veya aidat giderlerinin ödenmemiş olması gerekmektedir.

·      Ödeme yapılması için ihtarnamede verilecek sürenin konut ve çatılı işyeri kiralarında en az otuz gün olması gerekmektedir. 

·      İhtarnamede verilen süre içerisinde kira veya aidat giderlerinin ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca İcra İflas Kanunu Madde 269/1 uyarınca gönderilen kira alacaklarına ilişkin olarak düzenlenen tahliye ihtarlı ödeme emri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 315. maddesinde düzenlenen temerrüt ihtarnamesi hükmündedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;

·      Kiracıya gönderilecek ödeme emrinin tahliye ihtarlı olması ve konut ve çatılı işyeri kiralarında en az 30 günlük süre verilmesi gerekmektedir.

·      Kiracıya gönderilen ödeme emrinde Türk Borçlar Kanunu'nun 315/1. maddesinde yazılı nitelikte alacağın istenmesi gereklidir.

Özetleyecek olursak, aidat ödeme yükümlülüğü olan kiracının aidat borcunu ödememesi durumunda yukarıda yazılan şartların gerçekleştirilmesi durumunda tahliyesi mümkün olmaktadır. Yargılama sırasında usul ve esasa ilişkin hatalar yapıp ekstra yargı maliyetleriyle karşılaşmamanız ve için bir avukatla süreci takip etmeniz sizin için daha güvenli bir yol olacağını düşünmekteyiz.

HAFTALIK BÜLTEN

Hukuki gelişmelerden haberdar olmak ve en güncel hukuk haberlerini almak için bültenimize kaydolun. Size özel bilgilendirmeler ve güncellemeleri kaçırmamak için bültenimize abone olun.